درباره قالیشویی سپاس

سپاس

کلمه ای صد در صد ایرانیست که همواره میگفت:

سه چیز را پاس بدارید

پندار نیک

کردار نیک

گفتار نیک

و ایرانی ها با گفتن سپاس به همدیگر یادآور این سه مورد مهم میشدند.

قالیشویی سپاس یاد آور کلمه سپاس برای ما میباشد و ما همه ی کوششمان را میکنیم که در کارمان این سه رفتار نیک را داشته باشیم. ۱۴ سال پیشینه کاری و جلب اعتماد بیشتر مشتریانمان شاید شما را ترغیب کنید که ما را انتخاب کنید. قالیشویی سپاس.

 

به یزدان هر آنکس که شد ناسپاس / به دلش اندر آید ز هر سو هراس

فردوسی