۳ پاس کلمه ی ایرانیست، ایرانی ها همیشه با دیدن یکدیگر ۳ پاس را به هم یادآوری میکردند. 

۱-گفتار نیک

۲- رفتار نیک

۳- پندار نیک

ما تمام تلاشمان را میکنیم که این سه رفتار نیک را در کارمان داشته باشیم.