پیگیری سفارش

در فرم پیگیری میتوانید با داشتن کد پیگیری و شماره همراه وضعیت سفارش خود را ببینید.

در صورت دریافت فرش از شما همچنین میتوانید فاکتورتان را مشاهده کنید و پرینت بگیرید.